ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer)

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาต่าง ๆ ขององค์กร ACON อาจถูกนำไปผลิตใหม่เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยให้เครดิตการเป็นเจ้าของเนื้อหาแก่ ACON ข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ จากเครือรัฐและรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์บนเว็บไซต์นี้ รวมถึง ข้อมูล เพจ เอกสาร ภาพกราฟฟิก รูปภาพ และเว็บเพจ เสียงและวิดีโอได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ยกเว้นจะระบุอย่างเจาะจงไว้เป็นอื่น

การใช้เนื้อหาและข้อมูล

คุณอาจดาวน์โหลด เก็บในแคช แสดง พิมพ์ คัดลอก สำเนาเดียวหรือบางส่วนของสำเนาของข้อมูลหรือเนื้อหาจากไซต์นี้ เพื่อใช้งานเป็นการส่วนตัว ไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ และใช้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเท่านั้น ข้อมูลหรือเนื้อหาจากไซต์นี้ อาจนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาส่วนบุคคล การวิจัย การวิจารณ์ หรือการทบทวน ตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 1968 (สำเนาของพระราชบัญญัติฉบับนี้มีอยู่ที่ SCALEplus ระบบจัดเก็บและเรียกคืนข้อมูลทางกฎหมาย ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Australian Attorney General’s Department ที่ http://scaleplus.law.gov.au) การผลิตซ้ำที่ได้รับอนุญาตใด ๆ ต้องให้เครดิตว่า ข้อมูลมาจากองค์กร ACON สำหรับข้อความใด ๆ แผนภาพ หรือข้อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ถูกคัดลอกมา การคัดลอกใด ๆ จากข้อมูลหรือเนื้อหา จะต้องแสดงสำเนาลิขสิทธิ์ต้นฉบับ และประกาศข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบดังที่ระบุที่นี่ไว้ด้วย

การใช้ในเชิงพาณิชย์และการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งต่อข้อมูลหรือเนื้อหา เผยแพร่ หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้ให้เครดิตการเป็นเจ้าของเนื้อหาแก่ ACON อย่างสมบูรณ์ หรือโดยไม่ได้คำอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ACON ก่อน สำหรับการขอคำอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาจากไซต์นี้ โปรดติดต่อ ACON Online + New Media Producer (online@acon.org.au) คุณไม่อาจใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์ของคุณด้วยเหตุผลเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ ได้ เช่น การขายโฆษณา โปรดส่งอีเมลมาที่ ACON Online + New Media Producer (online@acon.org.au) พร้อมคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับโปรแกรมเว็บไซต์ หรือนโยบายต่าง ๆ ของเรา หรือเพื่อให้คำติชมกับเว็บไซต์นี้ ข้อมูลการติดต่อ คือ

อีเมล online@acon.org.au
ไปรษณีย์ 414 Elizabeth Street, Surry Hills, NSW, 2010

การทำลิงก์มายังไซต์นี้

คุณอาจสร้างลิงก์มายังไซต์นี้ได้ แต่เราไม่อนุญาตให้คัดลอก สร้างโครงร่าง หรือจัดรูปแบบใหม่กับไฟล์ เพจ รูปภาพ ข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ จากไซต์นี้บนไซต์อื่นใด ยกเว้นว่า จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจาก  ACON Online + New Media Producer ที่อีเมล online@acon.org.au

ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้ นำเสนอโดยองค์กร ACON โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพ เว็บไซต์นี้ไม่ได้ใช้แทนคำแนะนำแบบอิสระจากผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีสิ่งใดในไซต์นี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ และไม่ได้ประสงค์จะใช้ในการวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู หรือป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใด ๆ เชื้อ HIV หรือ โรคไวรัสตับอักเสบเอ บี หรือซี หรืออาการต่าง ๆ ทางสุขภาพจิต และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาโรค หรือใช้แทนคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเอง องค์กร ACON จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อ ความเจ็บป่วย ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือเชื่อถือข้อมูลที่ระบุในเว็บไซต์นี้

คุณภาพของข้อมูล

องค์กร ACON จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจในคุณภาพของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และจะอัปเดตข้อมูลเป็นประจำ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเชื่อถือข้อมูลบนไซต์นี้ ผู้ใช้ควรประเมินอย่างรอบคอบเรื่องความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน ความครบถ้วน และความเกี่ยวข้องของข้อมูลบนเว็บไซต์ต่อวัตถุประสงค์การใช้งานของพวกเขา และควรได้รับคำแนะที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของพวกเขา องค์กร ACON ไม่สามารถรับประกันและจะถือว่า ไม่มีภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายต่อความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน หรือ ความครบถ้วนของข้อมูล

การลิงก์กับเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์นี้มีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกต่าง ๆ องค์กร ACON ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการคัดเลือกเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีลิงก์ไปจากเรา ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของตนเองเกี่ยวกับความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน ความน่าเชื่อถือ และความแม่นยำของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ภายนอกที่เรามีลิงก์ไป การลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกต่าง ๆ ไม่ได้แสดงถึงการสนับสนุนหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของบุคคลที่สาม ที่เสนอโดยอาศัยข้อมูล เนื้อหา หรือสาระใด ๆ ที่ลิงก์ไปจากไซต์นี้ ผู้ใช้ลิงก์ต่าง ๆ ที่มีให้ในไซต์นี้จะต้องรับผิดชอบเรื่องการรับรู้ว่า องค์กรใดเป็นเจ้าของไซต์ที่พวกเขาไปเยี่ยมชมเอง ความคิดเห็นหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ให้ไว้ในไซต์ที่มีลิงก์ไปไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงความคิดเห็นหรือคำแนะนำของ ACON

ความปลอดภัย

เราได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่า ไซต์นี้ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ควรทราบว่า World Wide Web เป็นเครือข่ายสาธารณะที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงที่เป็นไปได้ที่ธุรกรรมของผู้ใช้จะถูกเฝ้ามอง ตรวจจับ หรือเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลที่สาม หรือไฟล์ที่ผู้ใช้ดาวน์โหลดอาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อบกพร่องอื่น ๆ  องค์กร ACON จะไม่รับผิดชอบการเข้าแทรกแซงใด ๆ หรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้  ซอฟต์แวร์ หรือ ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ เราขอผู้ใช้งานให้ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่า อะไรก็ตามที่เลือกจากไซต์นี้ ปลอดไวรัสหรือการปนเปื้อนอื่น ๆ ที่อาจแทรกแซงหรือทำความเสียหายให้กับระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัว

องค์กร ACON พยายามทุกวิถีทางในการปฏิบัติตามหลักความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (ข้อที่ 1 –3 และ 10 และ 11) ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติแห่งสหพันธรัฐด้านความเป็นส่วนตัว 1988 เกี่ยวกับการรวบรวมและการปกป้องด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ โดยสำเนาของพระราชบัญญัติฉบับนี้มีอยู่ที่ SCALEplus ระบบจัดเก็บและเรียกคืนข้อมูลทางกฎหมาย ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Australian Attorney General’s Department ที่ http://scaleplus.law.gov.au) หากคุณมีความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว คุณควรแจ้งเรื่องที่คุณกังวลไปโดยตรงที่  ACON Online + New Media Producer ที่อีเมล online@acon.org.au

ที่อยู่อีเมลของคุณ

องค์กร ACON จะบันทึกที่อยู่อีเมลของคุณในกรณีที่คุณส่งข้อความหาเราทางอีเมล หรือเมื่อคุณลงทะเบียนขอการแจ้งให้ทราบเท่านั้น
การลงทะเบียนขอการแจ้งให้ทราบนั้น อาจทำได้ในเบื้องต้นทางอีเมล จดหมายทางไปรษณีย์ หรือแฟกซ์ ที่อยู่อีเมลของคุณ จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่คุณได้ระบุไว้เท่านั้น และจะไม่ถูกนำไปรวมกับรายชื่อและที่อยู่ของผู้สมัครรับข่าวสารใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณก่อนด้วยวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณก่อน

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลที่ให้ไว้ทางเว็บไซต์ขององค์กร ACON  จะเป็นไปตามหลักความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (โปรดดูอภิธานศัพท์ด้านล่าง) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการข้อที่ 1 ถึง 3 และ 10 และ 11 ซึ่งหลักการโดยสรุปได้แก่

หลักการข้อที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรม
หลักการข้อที่ 2 แจ้งให้ประชาชนทราบเหตุผลของการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักการข้อที่ 3 พยายามทำให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการเก็บรวบรวมนั้นมีคุณภาพดีและไม่ก้าวก่ายมากเกินไป
หลักการข้อที่ 10 จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนตัวตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น
หลักการข้อที่ 11 ป้องกันการเปิดเผยของข้อมูลส่วนตัวสู่ภายนอกหน่วยงาน

ข้อสงสัย ข้อกังวล และข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีข้อสงสัย ข้อกังวลใด ๆ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและเว็บไซต์ขององค์กร ACON’s โปรดส่งอีเมลไปที่  ACON Online + New Media Producer ที่อีเมล online@acon.org.au

อภิธานศัพท์

ชื่อโดเมน คือ รหัสสำหรับประเทศหรือประเภทของการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ เช่น ‘.com’ ‘.gov’ ‘.au’ ‘.uk’

หลักความเป็นส่วนตัวของข้อมูล มี 11 ข้อที่ตั้งขึ้นภายใต้มาตราที่ 14 ของพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว ปี 1988 โดยสามารถอ่านหลักการเหล่านี้ได้ที่ SCALEplus ระบบจัดเก็บและเรียกคืนข้อมูลทางกฎหมาย ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Australian Attorney General’s Department (ที่ http://scaleplus.law.gov.au) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต คือ บริษัทหรือองค์กรที่ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย คือ หน่วยงานของเครือรัฐ หรือ รัฐ หรือ เขตแดน เช่น ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (Australian Federal police) ซึ่งใช้อำนาจในการดำเนินการออกหมายเพื่อยึดเอกสารอ้างอิง หรือ สินค้า หรือ เพื่อค้นหาสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น

ประกาศแจ้งให้ทราบ คือ คำแนะนำแบบอัตโนมัติเกี่ยวกับเนื้อหาที่ใหม่หรือได้รับการอัปเดตที่มีอยู่ผ่านองค์กร ACON ที่แจ้งให้กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใช้บริการนี้