นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy)

ACON Health Limited เป็นชื่อทางการค้าของ ACON

“การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้านสุขภาพเป็นส่วนสำคัญในการให้การดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ” (WHO – องค์กรอนามัยโลก)

นโยบายนี้ใช้กับ ACON ทั้งองค์กร คณะกรรมการ พนักงาน (รวมถึงฝ่ายบริหารทุกระดับ) อาสาสมัคร และพันธมิตรที่ให้บริการตามสัญญา

การรักษาความลับของผู้ใช้งานเป็นปรัชญาและรากฐานการทำงานของ ACON ที่ยึดมั่นมาตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทในปี 1985 ACON สนับสนุนเจตนารมณ์และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขปรับปรุง (หมวดความเป็นส่วนตัว) ค.ศ. 2000 (Privacy Amendment (Private Sector) Act 2000) อย่างเคร่งครัดในทุกสถานการณ์

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ACON ให้คำอธิบายในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย ACON ว่า มีการนำข้อมูลไปใช้งานอย่างไรและวิธีที่คุณสามารถค้นหาได้ว่า ACON ถือครองข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับคุณ นอกจากนี้ ยังอธิบายถึงวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้หากไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย

พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขปรับปรุง (หมวดความเป็นส่วนตัว) ค.ศ. 2000

พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขปรับปรุง (หมวดความเป็นส่วนตัว) ค.ศ. 2000 (Privacy Amendment (Private Sector) Act 2000) ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขปรับปรุงของพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของเครือรัฐ ค.ศ. 1988 (Commonwealth Privacy Act 1988) โดยการกำหนดสิทธิ์ของคุณและความรับผิดชอบของ ACON ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ถือครองเกี่ยวกับคุณในฐานะบุคคลที่ใช้บริการของ ACON นโยบายนี้ไม่ได้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่ ACON ถือครองเกี่ยวกับพนักงานหรืออาสาสมัคร มีกฎหมายฉบับอื่นที่มีผลบังคับใช้กับการถือครองข้อมูลของพนักงานและอาสาสมัคร

พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขปรับปรุง (หมวดความเป็นส่วนตัว) ค.ศ. 2000 (ต่อไปนี้เรียกว่า พ.ร.บ.ฯ) ซึ่งรวมหลักการแห่งชาติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (National Privacy Principles) โดยมีการกำหนดให้องค์กรภาคเอกชน เช่น ACON ว่าควรรวบรวม เก็บรักษา ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ACON ปฏิบัติตามและพยายามทุกวิถีทางที่จะปฏิบัติให้ดีกว่าข้อกำหนดของ พ.ร.บ.ฯ  ACON ปฏิบัติตามหลักการแห่งชาติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทุกประการ

พ.ร.บ.ฯ ให้สิทธิ์แก่คุณในฐานะบุคคลธรรมดาในการทราบว่าเหตุใด ACON จึงครองถือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่ ACON ถือครองมีอะไรบ้าง วิธีที่ ACON จะใช้งานข้อมูลนั้น และภายใต้สถานการณ์ใดที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อผู้อื่น คุณมีสิทธิ์ขอดูข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้หากไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย ภายใต้สถานการณ์พิเศษ ACON อาจปฏิเสธที่จะอนุญาตให้คุณดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ในการทำเช่นนั้น ACON จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ ด้วยการอธิบายเหตุผลประกอบ พ.ร.บ.ฯ กำหนดว่าคุณสามารถร้องเรียนได้หากคุณคิดว่าข้อมูลของคุณถูกนำไปใช้งานหรือถือครองไว้อย่างไม่เหมาะสมและไม่ได้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายรวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น ชื่อและนามสกุล วันเดือนเกิด เพศสภาพและที่อยู่ และรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ พ.ร.บ.ฯ ให้การยอมรับว่าข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่านี้อาจถูกเก็บรวบรวมโดยองค์กรต่าง ๆ เช่น ACON เพื่อให้บริการแก่คุณหรือแนะนำบริการเฉพาะแก่คุณ ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนเป็นส่วนย่อยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหมายถึงข้อมูลหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง สมาชิกของสมาคมทางการเมือง ความเชื่อหรือการสังกัดทางศาสนา ความเชื่อทางปรัชญา สมาชิกของสมาคมวิชาชีพหรือสมาคมการพาณิชย์ สมาชิกของสหภาพแรงงาน ความชอบหรือการปฏิบัติทางเพศ บันทึกความผิดทางอาญา หรือข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับแต่ละบุคคล

การรวบรวมข้อมูล

ACON จะรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้คุณได้รับมาตรฐานการบริการอย่างสูงสุด

 • เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณโดยได้รับความยินยอมจากคุณและด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 • เมื่อเรารวบรวมข้อมูลของคุณ คุณจะได้รับแจ้งว่าเราจะทำอะไรกับข้อมูลดังกล่าว และข้อมูลอาจมีการเปิดเผยให้ใครทราบบ้าง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณจะไม่ถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งหรือนอกเหนือจากเหตุผลที่เรารวบรวมข้อมูลนั้น

เมื่อเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง เราจะดำเนินการทุกขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเราเป็นใคร เราตั้งใจจะทำอะไรกับข้อมูลของคุณ วิธีที่คุณอาจจะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว และผู้ที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูลนั้น

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หากเป็นไปได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลของคุณ ราวกับว่าเราได้รวบรวมข้อมูลจากคุณเอง

การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูล

ACON จะนำข้อมูลเกี่ยวกับคุณไปใช้งานหรือเปิดเผยต่อผู้อื่นในลักษณะที่ตรงตามความคาดหวังของคุณหรือตรงตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เราจะใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักที่รวบรวมข้อมูลไว้ หากว่า

 • วัตถุประสงค์รองของการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หลักและ
 • คุณจะสามารถคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า เราจะใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์รอง หรือ
 • คุณได้อนุญาตให้เราใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

เราจะใช้งานข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการบริการ เช่น ส่งจดหมายข่าว แผ่นพับ หรือการระดมทุน โดยที่คุณได้อนุญาตให้เราทำเช่นนั้นแล้วเท่านั้น

เราจะใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากคุณในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

 • เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ ชีวิต หรือความปลอดภัยของแต่ละบุคคล หรือ
 • เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขหรือความปลอดภัย หรือ
 • เราต้องขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตให้กระทำเช่นนั้นตามกฎหมาย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลที่ต้องรับผิดชอบคุณทราบ เช่น ผู้ปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย

คุณภาพของข้อมูล

ACON จะดำเนินการตามสมควรทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยเกี่ยวกับคุณนั้นมีความเหมาะสม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด

ความปลอดภัยของข้อมูล

ACON รับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในสถานที่หรือในลักษณะที่ปลอดภัย เราจะดำเนินการตามทุกขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากการนำไปใช้งานในทางที่ผิด การสูญหาย การเข้าถึง การเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่จำเป็น ACON รับรองว่าจะทำลายหรือยกเลิกการระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณหรือกฎหมายระบุว่าไม่จำเป็นต้องใช้งานตามวัตถุประสงค์ใด ๆ อีกต่อไป

ความโปร่งใส

มีการจัดนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ACON ให้สำหรับคุณหรือใครก็ตามที่ร้องขอไป สำเนาของนโยบายนี้สามารถขอรับได้ โดยผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในท้ายเอกสารนี้

ACON มีขั้นตอนการร้องเรียนสำหรับผู้ที่เชื่อว่าข้อมูลของตนไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมหรือเป็นไปตามนโยบายนี้ คุณสามารถขอรับสำเนาขั้นตอนการร้องเรียนของ ACON ได้โดยผ่านรายละเอียดการติดต่อของเรา

การเข้าถึงและความถูกต้องของข้อมูล

เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่อาจเข้าถึงข้อมูลของคุณได้นั้น สามารถทำได้เพียงระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่คุณหรือทำตามตามคำร้องขอของคุณเป็นการเฉพาะเท่านั้น เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครต้องไม่เปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนของคุณต่อกัน เว้นแต่มีความจำเป็นที่พวกเขาต้องทำเพื่อการปฏิบัติหน้าที่

ACON จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองเกี่ยวกับตัวคุณได้ตามคำร้องขอของคุณ ในบางสถานการณ์ อาจเป็นการไม่เหมาะสมที่ ACON จะปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณ เช่น เมื่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นอาจถูกละเมิดอย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่คำร้องขอเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในกรณีดังกล่าวหากเราระงับการเข้าถึง เราจะให้เหตุผลในการดำเนินการดังกล่าวแก่คุณ

เราจะแก้ไขข้อมูลที่ล้าสมัยหรือไม่ถูกต้องตามคำร้องขอของคุณ เราจะดำเนินการเรื่องนี้ได้ทางโทรศัพท์หรือตัวต่อตัว คุณสามารถทำการนัดหมายเพื่อขอดูข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือคุณอาจขอสำเนาเป็นลายลักษณ์อักษร

เพื่อการเข้าถึง หรือขอทำสำเนา หรือเพื่อการแก้ไขหรือปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม ‘การสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล’ หากเพียงต้องการเปลี่ยนรายละเอียดการติดต่อ คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม ‘แจ้งเปลี่ยนที่อยู่’ สำเนาของแบบฟอร์มออนไลน์ทั้งสองประเภทนี้มีอยู่ที่นี่

รายละเอียดการติดต่อของเราอยู่ที่ส่วนท้ายของเอกสารนี้

ข้อมูลบ่งชี้

ACON ไม่ใช้ข้อมูลบ่งชี้หรือหมายเลขอ้างอิงที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรอื่นหรือหน่วยงานรัฐบาล หรือจากบริการต่าง ๆ ACON ไม่ได้กำหนดข้อมูลบ่งชี้หรือการอ้างอิงถึงบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นในกรณีที่เราได้รับการอนุมัติจากคุณให้ทำเช่นนั้นได้ เช่น หมายเลขสมาชิกหรือหมายเลขไฟล์กรณีของผู้ใช้งาน

ACON จะไม่เปิดเผยหมายเลขสมาชิกหรือไฟล์กรณีของผู้ใช้งานให้กับองค์กรอื่นทราบ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่อาจระบุถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อองค์กรอื่น หรือเปิดเผยให้กับเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครของ ACON ทราบในทางใดทางหนึ่ง

การปิดบังตัวตน

เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้และชอบด้วยกฎหมาย และหากคุณต้องการ เราจะให้ทางเลือกในการโต้ตอบกับ ACON แก่คุณโดยที่คุณไม่ต้องเปิดเผยตัวตน

กระแสข้อมูลข้ามพรมแดน (Transborder Data Flows)

AACON จะส่งข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามในต่างประเทศโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณเท่านั้น หรือในกรณีที่ข้อมูลของคุณมีการป้องกันที่คล้ายกันอย่างมากกับหลักการแห่งชาติที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้ในพ.ร.บ.ฯ เท่านั้น

ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน

ACON จะไม่รวบรวมข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่ว่าการรวบรวมนั้นมีความจำเป็นต่อการป้องกัน หรือลดภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อสุขภาพหรือชีวิต หรือการรวบรวมนั้นเป็นความจำเป็นทางกฎหมาย ในบางกรณี ACON อาจรวบรวมข้อมูลโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากบุคคล หากบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถหรือเป็นผู้ที่ไม่สามารถให้ความยินยอมตามกฎหมายได้ ACON อาจรวบรวมข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนโดยไม่ต้องขอความยินยอมตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานด้านสุขภาพหรือทางการแพทย์ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับพันธะด้านการรักษาความลับทางวิชาชีพ เช่น บันทึกกรณีของผู้ใช้งานที่เก็บไว้เกี่ยวกับการเข้ารับคำปรึกษากับนักจิตอายุรเวทที่เป็นที่รู้จักในด้านวิชาชีพ หรือบันทึกในกรณีการเข้ารับคำปรึกษาที่เก็บไว้โดยเจ้าหน้าที่โครงการที่ให้การดูแลขั้นสูง

การจัดการเรื่องร้องเรียน

ACON มีนโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียน คุณสามารถขอสำเนานโยบายนี้ได้โดยการส่งอีเมลไปที่ complaints@acon.org.au หรือโทรศัพท์ไปที่แผนกต้อนรับของ ACON ที่ (02) 9206 2000

ACON มุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนและใช้หลักการสำคัญของขั้นตอนการร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และขอรับรองว่า

 • การร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความลำเอียงในกระบวนการและมีความยุติธรรมตามธรรมชาติ อีกทั้งได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
 • การรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับตลอดกระบวนการแก้ไขเรื่องร้องเรียน

คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ทางโทรศัพท์ แบบตัวต่อตัว ทางอีเมลหรือจดหมาย และส่งอีเมลไปที่ complaints@acon.org.au คุณยังสามารถกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรื่องร้องเรียนได้ที่นี่

การติดต่อ

หากคุณมีคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ACON โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อของเราได้ทางโทรศัพท์ (02) 9206 2000 อีเมล online@acon.org.au โทรสารโดยจ่าหน้าถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อ (ACON Media Officer) ที่ (02) 9206 2069

ACON Sydney – (02) 9206 2000

Northern Rivers – (02) 6622 1555

Hunter/Mid North Coast – (02) 4962 7700

เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Commissioner) มีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับภาระหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัว รวมถึงสำเนาของพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว (Privacy Act) ที่ http://www.privacy.gov.au และแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวในภาคสุขภาพเอกชน https://www.oaic.gov.au/privacy/guidance-and-advice/guide-to-health-privacy/ ซึ่งกำหนดมาตรฐานด้านการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การสงวนลิขสิทธิ์

เนื้อหาจาก ACON อาจนำไปทำซ้ำเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดได้โดยต้องมีการกล่าวถึงแหล่งที่มาจาก ACON ข้อมูลและเนื้อหาของรัฐบาลเครือรัฐและรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์บนเว็บไซต์นี้ หมายรวมถึงข้อมูล หน้า เอกสาร กราฟิก ภาพและหน้าเว็บ เสียงและวิดีโอได้รับการคุ้มครองโดยการสงวนลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ

การใช้เนื้อหาและข้อมูล

คุณสามารถดาวน์โหลด จัดเก็บในหน่วยความจำแคช จัดแสดง พิมพ์เป็นกระดาษ และทำสำเนาฉบับเดียวหรือบางส่วนของสำเนาข้อมูลหรือเนื้อหาจากไซต์นี้ได้แต่เฉพาะการนำไปใช้งานแบบส่วนบุคคล ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และนำไปใช้ในรูปแบบที่ไม่มีการแก้ไขเท่านั้น

ข้อมูลหรือเนื้อหาจากไซต์นี้อาจนำไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ของการศึกษา การวิจัย การวิจารณ์ หรือทบทวนแบบส่วนบุคคลตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1968 (Copyright Act 1968) และอาจทำซ้ำได้เฉพาะตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1968 (สำเนาของ พ.ร.บ.ฯ หาดูได้จาก SCALEplus ซึ่งเป็นระบบการดึงข้อมูลทางกฎหมายที่มีกระทรวงอัยการสูงสุดของออสเตรเลีย (Australian Attorney General’s Department) เป็นเจ้าของที่ http://scaleplus.law.gov.au)

การทำสำเนาที่ได้รับอนุญาตจะต้องกล่าวถึงแหล่งที่มาจาก ACON ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ข้อความย่อ แผนภาพ หรือข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เลือกจะทำสำเนา การทำสำเนาข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ จะต้องประกอบสำเนาลิขสิทธิ์ต้นฉบับและประกาศข้อจำกัดความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ที่นี่ด้วย

การใช้งานเชิงพาณิชย์และด้านอื่น

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งซ้ำ แจกจ่ายหรือกระทำการเชิงพาณิชย์ต่อข้อมูลหรือเนื้อหาโดยไม่มีการกล่าวถึงแหล่งที่มาจาก ACON อย่างสมบูรณ์หรือขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ACON เป็นการล่วงหน้าเสียก่อน สำหรับการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาจากไซต์นี้ โปรดติดต่อ ACON Online + New Media Producer ที่ (02) 9206 2000 คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อขายสินค้าหรือบริการ หรือเพื่อเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณด้วยเหตุผลเชิงพาณิชย์ เช่น การขายโฆษณา

โปรดติดต่อ ACON Online + New Media Producer ที่ (02) 9206 2000 หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมหรือนโยบายของเว็บไซต์ หรือต้องการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

การลิงก์กับไซต์

คุณสามารถลิงก์กับไซต์นี้ได้ ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ จัดทำกรอบ หรือฟอร์แมตไฟล์ หน้าเว็บ รูปภาพ ข้อมูล และเนื้อหาจากไซต์นี้ไปไว้บนไซต์อื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ACON Online + New Media Producer ที่ (02) 9206 2000

บทบัญญัติข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ACON เป็นผู้นำเสนอเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพ เว็บไซต์นี้ไม่ได้ให้ใช้แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ ไซต์นี้ไม่มีเนื้อหาที่มีจุดประสงค์จะนำไปใช้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) เชื้อ HIV หรือโรคไวรัสตับอักเสบเอ บี หรือซี หรือภาวะทางสุขภาพจิต และไม่ควรใช้เว็บไซต์นี้ไปเพื่อการรักษาหรือแทนคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเอง ACON ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเจ็บป่วย ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรืออาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

คุณภาพของข้อมูล

ACON จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาคุณภาพของข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้และจะอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะพึ่งพาการใช้งานข้อมูลในไซต์นี้ ผู้ใช้ควรประเมินความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ และความเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์อย่างรอบคอบเสียก่อน และควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของตนด้วย ACON ไม่สามารถรับประกันและไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายหรือมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ACON ใช้ความระมัดระวังในการเลือกที่จะลิงก์กับเว็บไซต์ภายนอก เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะตัดสินใจด้วยตนเองในเรื่องความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน ความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ภายนอกที่เราลิงก์ด้วย
ไม่ควรถือว่าการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกของเราเป็นการรับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการนำเสนอโดยอาศัยข้อมูล เนื้อหา หรือสาระใด ๆ ที่ลิงก์จากหรือลิงก์สู่ไซต์นี้ ผู้ใช้ลิงก์ที่ให้มากับไซต์นี้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตระหนักรู้ว่าองค์กรใดที่โฮสต์เว็บไซต์ที่พวกเขาเข้าชม

ความคิดเห็นหรือคำแนะนำที่ให้ไว้ในไซต์ที่ลิงก์กันนั้นไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงความคิดเห็นหรือคำแนะนำของ ACON

ความปลอดภัย

เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าไซต์นี้ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ควรตระหนักรู้ว่าเวิลด์ไวด์เว็บเป็นเครือข่ายสาธารณะที่ไม่ได้มีการรับรองความปลอดภัยซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกจับตามอง ดักเก็บ หรือแก้ไขข้อมูลทางธุรกรรมของผู้ใช้โดยบุคคลที่สาม หรือไฟล์ที่ผู้ใช้ดาวน์โหลดอาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อบกพร่องอื่น ๆ

ACON ไม่ขอรับผิดชอบต่อการถูกแทรกแซงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เลือกจากไซต์นี้ปราศจากไวรัสหรือโปรแกรมแอบแฝงอื่น ๆ ที่อาจรบกวนหรือสร้างความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้

ACON พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปฏิบัติตามหลักการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (ข้อ 1–3 และข้อ 10 และ 11) ที่มีอยู่ในพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของเครือรัฐ ค.ศ. 1988 ในการรวบรวมและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ คุณสามารถหาดูสำเนา พ.ร.บ.ฯ ได้ที่ SCALEplus ซึ่งเป็นระบบการดึงข้อมูลทางกฎหมายที่มีกระทรวงอัยการสูงสุดของออสเตรเลียเป็นเจ้าของที่ http://scaleplus.law.gov.au

หากคุณมีข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว คุณควรส่งเรื่องเหล่านั้นไปที่ ACON Online + New Media Producer ที่ (02) 9206 2000

ที่อยู่อีเมลของคุณ

ACON จะบันทึกที่อยู่อีเมลของคุณเฉพาะในกรณีที่คุณส่งข้อความถึงเราทางอีเมลหรือหากคุณลงทะเบียนเพื่อขอรับการแจ้งเตือนเท่านั้น การลงทะเบียนเพื่อขอรับการแจ้งเตือนสามารถทำได้ในขั้นต้นทางอีเมล ไปรษณีย์ หรือโทรสาร เราจะใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณให้ไว้ และจะไม่นำไปเพิ่มลงในรายชื่อผู้รับจดหมายใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณด้วยการขออนุญาตเฉพาะเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น เราจะไม่ใช้งานหรือเปิดเผยที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณเป็นลายลักษณ์อักษร

คุกกี้และการวิเคราะห์เส้นทางการเข้าชมเว็บไซต์ (Clickstream)

เมื่อคุณเยี่ยมชม เข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์ ไซต์บนมือถือ แอปพลิเคชัน จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์หรือวิดเจ็ตที่ลิงก์กับนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ (รวมเรียกว่า “ไซต์”) หน่วยงาน ACON (ต่อไปนี้เรียกว่า “เรา”) ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามประเภทอื่น ๆ เพื่อส่งมอบและปรับปรุงไซต์ และเพื่อแสดงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้ให้คำอธิบายเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องรวมถึงคุกกี้ พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง พิกเซล เว็บบีคอน และแฟลชคุกกี้ และวิธีที่คุณสามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ ในนโยบายนี้ เราจะเรียกเทคโนโลยีเหล่านี้ทั้งหมดว่า “คุกกี้”

เราหวังว่านโยบายคุกกี้ฉบับนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา หากคุณมีคำถามหรือคำร้องขอเพิ่มเติมใด ๆ โปรดติดต่อเราที่ online@acon.org.au
โดยการใช้งานไซต์นี้ คุณตกลงว่าเราสามารถใช้คุกกี้เหล่านี้ได้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุกกี้นี้ เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ในเวลาใดก็ได้ โปรดดูวันที่อัปเดตล่าสุดในตอนเริ่มของนโยบายฉบับนี้เพื่อดูว่านโยบายคุกกี้นี้ได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายคุกกี้ฉบับนี้จะมีผลทางการใช้งานเมื่อเราจัดทำนโยบายคุกกี้ฉบับแก้ไขซึ่งปรากฏหรือผ่านทางไซต์นี้เท่านั้น

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ (เช่น คุกกี้ของเบราว์เซอร์และพื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่อง พิกเซลบีคอน และเทคโนโลยี Adobe Flash รวมถึงคุกกี้ต่าง ๆ) ถูกประกอบขึ้นด้วยข้อมูลหรือโค้ดขนาดเล็กที่มักจะมีตัวบ่งชี้ที่มีเอกลักษณ์ไม่ระบุตัวตนหรือไม่มีลักษณะเฉพาะ เว็บไซต์ แอป และบริการอื่น ๆ จะส่งข้อมูลนี้ไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ (บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ) เมื่อคุณขอหน้าเว็บในครั้งแรก จากนั้นจะจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้เว็บไซต์ แอป และบริการอื่น ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เมื่อคุณตั้งคำร้องขอหน้าเว็บต่าง ๆ ที่ตามมาจากบริการนั้น มีการใช้คุกกี้ต่าง ๆ กันอย่างแพร่หลายเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานหรือทำงานได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุกกี้ต่าง ๆ จะสามารถจดจำคุณและจดจำข้อมูลสำคัญที่จะทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของคุณสะดวกยิ่งขึ้น (เช่น โดยการจดจำการตั้งค่าผู้ใช้ของคุณ)

เราใช้คุกกี้อะไรบ้าง?

เราใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ มากมายบนไซต์ของเรา คุกกี้ที่ต่างกันมีจุดประสงค์เฉพาะที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้ว คุกกี้ทั้งหมดจะถูกนำไปใช้งานเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในการใช้ไซต์ของเราและโต้ตอบกับเราได้ วัตถุประสงค์บางอย่างของคุกกี้ที่แตกต่างกันซึ่งเรานำมาใช้งานนั้นมีการอธิบายไว้ด้านล่างนี้

 • (A) คุกกี้บางตัวมีความจำเป็นต่อไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กระบวนการล็อกอินเข้าสู่ระบบของเรา และช่วยให้คุณเปิดเข้าชมส่วนต่าง ๆ และใช้คุณลักษณะต่าง ๆ ของไซต์ได้ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือนำเสนอคุณลักษณะบางอย่างได้ และไซต์จะไม่ทำงานอย่างราบรื่นสำหรับคุณตามที่เราต้องการ
 • (B) เราอาจใช้คุกกี้เพื่อให้เราจดจำตัวเลือกที่คุณเลือกในขณะเข้าชมไซต์ และเพื่อจัดหาเนื้อหาและคุณลักษณะที่เสริมและเป็นส่วนตัวมากขึ้นได้ เช่น การปรับแต่งหน้าเว็บบางหน้า การจัดหาโฆษณาที่เกี่ยวข้องหรือเนื้อหาด้านบรรณาธิการ การจดจำว่าเราได้ขอให้คุณเข้าร่วมโปรโมชันและบริการอื่น ๆ ที่คุณร้องขอไป เช่น การดูวิดีโอหรือแสดงความคิดเห็นในบล็อก
 • (C) เราอาจใช้คุกกี้เพื่อรับและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์ และข้อมูลซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์อื่น ๆ หากคุณเข้าถึงไซต์จากโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น เราอาจรวบรวมตัวบ่งชี้อุปกรณ์ที่มีเอกลักษณ์ซึ่งถูกกำหนดมาให้กับอุปกรณ์นั้น (หรือที่เรียกว่า “UDID”) ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หรือข้อมูลธุรกรรมอื่น ๆ สำหรับอุปกรณ์นั้น
 • (D) เราอาจใช้คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ ซึ่งบางครั้งเรียกว่าคุกกี้ประสิทธิภาพ ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของคุณและช่วยให้เราสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานของไซต์นั้น คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานไซต์ของคุณ เช่น คุณไปหน้าใดบ่อยที่สุด ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราเห็นรูปแบบการใช้งานโดยรวมบนไซต์ ช่วยเราบันทึกปัญหาที่คุณมีกับเว็บไซต์ และแสดงให้เราเห็นว่าโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่คุณให้ผ่านเว็บไซต์ของ ACON จะเป็นไปตามหลักการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (ดูอภิธานศัพท์ด้านล่าง) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการข้อ 1 ถึง 3 และข้อ 10 และ 11 เพื่อเป็นการกล่าวอย่างสรุป หลักการเหล่านี้ได้แก่

 • หลักการที่ 1 การรวบรวมข้อมูลต้องถูกกฎหมายและมีความชอบธรรม
 • หลักการที่ 2 การแจ้งให้ผู้คนทราบถึงเหตุผลในการรวบรวมข้อมูล
 • หลักการที่ 3 การตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมานั้นมีคุณภาพดีและไม่ล่วงล้ำเกินไป
 • หลักการที่ 10 การจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล
 • หลักการที่ 11 การป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกหน่วยงาน

หากคุณมีข้อสงสัย ข้อกังวล หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและเว็บไซต์ของ ACON โปรดติดต่อ ACON Online + New Media Producer ที่ (02) 9206 2000

คุณจะยกเลิกการตั้งค่าคุกกี้ได้อย่างไร?

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ในตอนแรก แต่คุณก็สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณเพื่อให้มีการแจ้งเตือนคุณให้ทราบเมื่อจะมีการตั้งค่าหรืออัปเดตคุกกี้ หรือเพื่อบล็อกคุกกี้ทั้งหมด โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วนขอความช่วยเหลือ “Help” ในเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบว่าโดยการบล็อกคุกกี้ตัวใดหรือทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะ เนื้อหาของเว็บไซต์ หรือการปรับเว็บไซต์บางประการให้ตรงกับรูปแบบรายบุคคลของคุณที่มีให้ทางเว็บไซต์ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ตรงกลุ่มเป้าหมายและคุกกี้โฆษณา โปรดไปที่ ตัวเลือกออนไลน์ของคุณ