นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy)

ACON Health Limited หรือในอีกชื่อว่า ACON
นโยบายนี้ใช้กับทุกคนในองค์กร ACON ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร พนักงาน (รวมถึงผู้บริหารทุกระดับ) อาสาสมัคร และหุ้นส่วนผู้ให้บริการที่รับเหมาสัญญาจากเรา การรักษาความลับของลูกค้าเป็นปรัชญาและรากฐานที่สนับสนุนของการทำงานในองค์กร ACON ตั้งแต่เราก่อตั้งในปี 1985 องค์กร ACON สนับสนุนความมุ่งมั่นของนโยบายและปฏิบัติตาม หรือแม้แต่เมื่อเป็นไปได้ก็ปฏิบัติเกินกว่าข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข (ภาคเอกชน) 2000

นโยบายความเป็นส่วนตัวขององค์กร ACON แจกแจงถึงข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมโดย ACON ว่าจะนำไปทำอะไร ใช้งานอย่างไร และคุณสามารถจะทราบได้อย่างไรว่า ACON เก็บข้อมูลอะไรไว้บ้างที่เกี่ยวกับคุณ นอกจากนี้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ACON ยังอธิบายวิธีที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หากไม่ถูกต้องหรือล้าสมัยได้

พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข (ภาคเอกชน) ปี 2000

พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข (ภาคเอกชน) ปี 2000 ซึ่งแก้ไขพระราชบัญญัติของสหพันธรัฐด้านความเป็นส่วนตัว ปี 1988 ได้ระบุเกี่ยวกับสิทธิของคุณและความรับผิดชอบขององค์กร ACON ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของคุณที่เราเก็บไว้ ในฐานะบุคคลที่ใช้บริการของ ACON นโยบายนี้ ไม่ใช้กับข้อมูลของพนักงานหรืออาสาสมัครของ ACON ซึ่งข้อมูลด้านประวัติของพนักงานและอาสาสมัครจะใช้กฎหมายฉบับอื่น

พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข (ภาคเอกชน) ปี 2000 (ต่อไปนี้เรียกว่า พระราชบัญญัติ) ซึ่งมีหลักความเป็นส่วนตัวแห่งชาติ ระบุไว้เกี่ยวกับวิธีการที่องค์กรภาคเอกชน เช่น ACON ควรรวบรวม เก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ACON ปฏิบัติตาม หรือแม้แต่เมื่อเป็นไปได้ก็ปฏิบัติเกินกว่าข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ  ACON ปฏิบัติตามหลักความเป็นส่วนตัวแห่งชาติทุกข้อ

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้สิทธิแก่คุณในฐานะบุคคลหนึ่งที่จะทราบว่า ทำไมองค์กร ACON จึงเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ มีข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับคุณที่ถูกเก็บไว้ ACON จะใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร และภายใต้สถานการณ์อะไรบ้างที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจจะถูกเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นทราบ คุณมีสิทธิที่จะถามและดูข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อขอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ หากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย ภายใต้สถานการณ์ที่พิเศษ ACON อาจปฏิเสธไม่อนุญาตให้คุณดูข้อมูลของคุณที่เราเก็บไว้ก็ได้ ซึ่งในการทำเช่นนั้น ACON จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า คุณอาจยื่นคำร้องเรียนได้ หากคุณคิดว่า ข้อมูลของคุณไม่ได้ถูกนำไปใช้หรือได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวได้แก่ ข้อมูลต่าง ๆ ของคุณ เช่น ชื่อเต็ม วันเกิด เพศ และที่อยู่ รวมถึงรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ พระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าใจว่า ข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้อาจถูกองค์กรเช่น ACON เก็บรวบรวมไว้ด้วย เพื่อจัดเตรียมบริการให้คุณ หรือเพื่อส่งตัวคุณไปยังบริการพิเศษอื่น ๆ  ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนตัว ซึ่งหมายถึงข้อมูลหรือความคิดเห็นเรื่องเชื้อชาติ หรือชาติพันธุ์ของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง สมาชิกของกลุ่มการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือการเข้าสมาคม ความเชื่อทางปรัชญา การเป็นสมาชิกของสมาคมด้านอาชีพหรือการค้า การเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน รสนิยมหรือกิจกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูลด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล

การรวบรวมข้อมูล

องค์กร ACON จะรวมรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการคุณด้วยมาตรฐานสูงสุดเท่านั้น

 • เราจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณโดยได้รับอนุญาตจากคุณ และด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • เมื่อเรารวบรวมข้อมูลของคุณ คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบว่า เราจะทำอะไรกับข้อมูลนั้น และอาจเปิดเผยข้อมูลนั้นกับใคร
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ หรือไปใช้ในทางอื่นนอกเหนือจากเหตุผลในการรวบรวมข้อมูลนั้น

ในกรณีที่เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากใครบางคนนอกเหนือจากตัวคุณเอง เราจะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างมีเหตุผลเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า เราเป็นใคร เราตั้งใจจะทำอะไรกับข้อมูลของคุณ คุณอาจเข้าถึงข้อมูลนั้นได้อย่างไร และข้อมูลนั้นอาจจะถูกเปิดเผยกับใคร กล่าวคือ ในกรณีที่เป็นไปได้เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลของคุณประหนึ่งว่า เราได้รวบรวมข้อมูลนั้นเองจากคุณ

การใช้และการเปิดเผย

องค์กร ACON จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรือเปิดเผยแก่คนอื่น ๆ ตามวิธีที่เป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น เราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักของการรวบรวมข้อมูลเฉพาะในกรณีดังนี้

 • วัตถุประสงค์รองของการรวบรวมมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หลัก และ
 • คุณคาดหวังไว้อย่างมีเหตุผลอยู่แล้วว่า เราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์รอง หรือ
 • คุณได้อนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น

เราจะใช้ข้อมูลของคุณตามวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการบริการเท่านั้น เช่น จดหมายข่าว แผ่นพับ หรือการระดมทุน ถ้าหากคุณได้อนุญาตให้เราทำเช่นนั้น อนึ่ง เราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ เฉพาะก็ต่อเมื่อ

 • ข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล หรือ
 • เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของสาธารณชน หรือ
 • เรามีความจำเป็นหรือได้รับมอบหมายตามกฎหมายให้ทำเช่นนั้น

เราอาจเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับคุณแก่บุคคลที่รับผิดชอบคุณ เช่น ผู้ปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย

คุณภาพของข้อมูล

องค์กร ACON จะดำเนินการตามเหตุผลอันสมควรทุกประการเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รวบรวม นำมาใช้ หรือเปิดเผยที่เกี่ยวกับคุณนั้น มีความเหมาะสม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ความปลอดภัยของข้อมูล

องค์กร ACON ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดได้รับการเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัย หรือจัดเก็บด้วยวิธีที่ปลอดภัย โดยเราจะดำเนินการตามเหตุผลอันสมควรทุกประการเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากการใช้งานในทางที่ผิด การสูญหาย หรือถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่จำเป็น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูล ACON จะดำเนินการเพื่อทำลายหรือปกปิดข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ของคุณหรือตามกฎหมายอีกต่อไป

ความโปร่งใส

นโยบายความเป็นส่วนตัวขององค์กร ACON มีจัดไว้ให้คุณหรือใครก็ตามที่ต้องการสำเนานโยบายนี้ ซึ่งสามารถขอรับได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้ให้ไว้ในท้ายเอกสารฉบับนี้ ACON มีกระบวนการร้องเรียนสำหรับใครก็ตามที่เชื่อว่า ข้อมูลของพวกเขาไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมหรือไม่ได้เป็นไปตามนโยบายนี้ สำเนาขั้นตอนการร้องเรียนของ ACON สามารถรับได้ตามรายละเอียดการติดต่อนี้เช่นกัน

การเข้าถึงและการแก้ไข

มีเพียงพนักงานหรืออาสาสมัครผู้ที่อาจเข้าถึงข้อมูลของคุณได้เท่านั้นที่สามารถทำเช่นนั้นได้ เฉพาะในเวลาที่พวกเขาปฏิบัติงานตามหน้าที่ในการให้บริการแก่คุณหรือตามคำร้องของคุณเท่านั้น พนักงานหรืออาสาสมัครไม่อาจเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวตนของคุณต่อพนักงานด้วยกัน ยกเว้นว่า พวกเขามีความจำเป็นต้องทำเพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพวกเขาเท่านั้น องค์กร ACON จะให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เรามีเกี่ยวกับคุณตามคำขอของคุณ ในบางสถานการณ์ อาจเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่ ACON จะปฏิบัติตามคำขอของคุณ เช่น ในกรณีที่ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นอาจถูกละเมิดอย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่คำขอของคุณเป็นการแสดงการคุกคามต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคล ในกรณีเช่นนั้น หากเราระงับการเข้าถึง เราจะให้เหตุผลในการทำเช่นนั้นแก่คุณ หากคุณร้องขอมา เราจะแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่ล้าสมัยหรือไม่ถูกต้องให้คุณ โดยจะทำเช่นนี้ทางโทรศัพท์หรือต่อหน้า คุณอาจนัดหมายเพื่อขอดูข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือคุณอาจร้องขอสำเนาที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ หากคุณต้องการ การได้รับสำเนาข้อมูล แก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สำหรับข้อมูลที่เป็นส่วนตัวและละเอียดอ่อนของคุณ คุณจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์ม ‘การสอบถามข้อมูลส่วนตัว’ (Personal Information Inquiry) หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่รายละเอียดการติดต่อ คุณจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์ม ‘การเปลี่ยนแปลงที่อยู่’ (Change of Address) สำเนาของแบบฟอร์มทั้งสองนี้ อาจขอรับได้ทางโทรศัพท์หรือเขียนถึงเรา หรือโดยการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเรา รายละเอียดการติดต่อของเรามีอยู่ที่ท้ายเอกสารฉบับนี้

ตัวบ่งชี้

องค์กร ACON จะไม่ใช้ตัวบ่งชี้หรือหมายเลขอ้างอิงที่กำหนดโดยองค์กร หรือหน่วยงานรัฐหรือบริการอื่น ๆ ACON ไม่กำหนดตัวบ่งชี้หรือหมายเลขอ้างอิงในบันทึกข้อมูลส่วนตัว ยกเว้นในกรณีที่เราได้รับการอนุญาตจากคุณให้ทำเช่นนั้น เช่น หมายเลขการเป็นสมาชิกหรือหมายเลขแฟ้มกรณีลูกค้า ACON จะไม่เปิดเผยหมายเลขการเป็นสมาชิกหรือหมายเลขแฟ้มกรณีลูกค้าแก่องค์กรอื่น ๆ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่อาจระบุถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งแก่องค์กรอื่น ๆ หรือแก่พนักงาน หรืออาสาสมัครของ ACON

การไม่เปิดเผยชื่อ

เมื่อใดที่ปฏิบัติได้จริงและถูกต้องตามกฎหมาย และหากคุณต้องการ เราจะให้ทางเลือกแก่คุณในการสื่อสารกับองค์กร ACON โดยไม่ระบุชื่อของคุณได้

กระแสข้อมูลข้ามเขต

องค์กร ACON จะส่งข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามในต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตจากคุณก่อนเท่านั้น หรือหากข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวด เช่นเดียวกับหลักความเป็นส่วนตัวแห่งชาติที่สรุปไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้เท่านั้น

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

องค์กร ACON จะไม่รวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ ยกเว้นว่า การรวบรวมข้อมูลนั้น จำเป็นต่อการป้องกันหรือลดภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อสุขภาพหรือชีวิต หรือการรวบรวมนั้น เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณี ACON อาจรวบรวมข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากบุคคล หากบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีความสามารถทั้งทางกายภาพหรือทางกฎหมายที่จะให้อนุญาตได้ นอกจากนี้ ACON ยังอาจรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับการอนุญาต ตามกฎต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานทางสุขภาพหรือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับข้อผูกพันต่าง ๆ ของการรักษาความลับของผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น บันทึกกรณีของลูกค้าที่ถูกเก็บไว้ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรึกษากับนักจิตบำบัดผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง หรือบันทึกกรณีเกี่ยวกับการหารือที่เก็บไว้โดยเจ้าหน้าที่โครงการด้านการดูแลขั้นพัฒนา

การติดต่อ

สำหรับคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวขององค์กร ACON โปรดติดต่อ Web Producer ของเรา ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02 9206 2000 อีเมล online@acon.org.au แฟกซ์ Attn Web

 • Producer  (02) 9206 2069
 • องค์กร ACON สาขาซิดนีย์ (02) 9206 2000
 • สาขา Northern Rivers (02) 6622 1555
 • สาขา Hunter/Mid North Coast (02) 4927 6808
 • สาขา Illawarra  (02) 4226 1163
 • องค์กร SWOP (02) 9319 4866
 • ศูนย์ Positive Living Centre (PLC) (02) 9699 8756
 • สมาคม The Luncheon Club (02) 9206 2000

เว็บไซต์กรรมาธิการด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Commissioner) มีข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับข้อผูกพันด้านความเป็นส่วนตัว รวมถึง สำเนาพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว ที่เว็บไซต์ http://www.privacy.gov.au และคู่มือเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในภาคสุขภาพเอกชนที่เว็บไซต์ http://www.privacy.gov.au/health/guidelines/ ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ในการรวบรวม เก็บรักษา ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

นโยบายคุกกี้

ภาพรวมทั่วไป

เมื่อคุณเยี่ยมชม เข้าถึง หรือใช้เว็บไซต์ เว็บไซต์ในโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชัน จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิดเจ็ทที่เชื่อมโยงกับนโยบายคุกกี้นี้ (เรียกรวมกันว่า “ไซต์”) องค์กรยุติ HIV หรือ Ending HIV (ย่อว่า “เรา” หรือ “พวกเรา”) จะใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อพัฒนาไซต์ และเพื่อแสดงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายคุกกี้นี้ อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านี้ รวมถึง คุกกี้ การเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ พิกเซล เว็บบีคอน แฟลชคุกกี้ และวิธีการที่คุณจะสามารถควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้ ในนโยบายนี้ เราจะระบุถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ทั้งหมดว่าเป็น “คุกกี้”

เราหวังว่า นโยบายคุกกี้นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา หากคุณมีคำถามหรือคำขอใด ๆ เพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่อีเมล online@acon.org.au.
โดยการใช้ไซต์นี้ คุณยอมรับว่า เราสามารถใช้คุกกี้เหล่านี้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุกกี้ เราอาจเปลี่ยนนโยบายคุกกี้นี้ได้ทุกเวลา โปรดดูวันที่อัปเดตล่าสุดในตอนต้นของนโยบายนี้ เพื่อดูว่า นโยบายคุกกี้นี้อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อไร การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในนโยบายคุกกี้นี้ จะมีผลเมื่อเราได้นำนโยบายคุกกี้ฉบับแก้ไขขึ้นไปบนไซต์หรือผ่านทางไซต์แล้ว

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ (เช่น เบราว์เซอร์คุกกี้ การเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ พิกเซล บีคอน และ เทคโนโลยีอะโดบี แฟลช รวมถึง คุกกี้) ประกอบด้วยหน่วยเล็ก ๆ ของข้อมูลหรือรหัสที่มักจะรวมการไม่ระบุชื่อ หรือตัวบ่งชี้พิเศษแบบนิรนาม ซึ่งเว็บไซต์ แอป และบริการอื่น ๆ ส่งข้อมูลนี้ไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ (บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ) เมื่อคุณเปิดเว็บเพจเป็นครั้งแรกและจากนั้นจะเก็บข้อมูลลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อที่เว็บไซต์ แอป และบริการอื่น ๆ เหล่านั้น จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเมื่อต่อมาคุณเปิดเพจต่าง ๆ จากบริการนั้นครั้งต่อไป คุกกี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้ หรือใช้งานได้ดีขึ้น ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุกกี้จะสามารถจำคุณหรือจำข้อมูลที่สำคัญที่จะทำให้การใช้เว็บไซต์ของคุณสะดวกมากขึ้น (ตัวอย่างเช่น การจดจำการตั้งค่าส่วนตัวผู้ใช้ของคุณ)

เราใช้คุกกี้อะไรบ้าง?

เราใช้คุกกี้หลากหลายประเภทบนไซต์ของเรา คุกกี้ที่ไม่เหมือนกันมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไป คุกกี้ทั้งหมด เราใช้เพื่อให้สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของคุณให้ดีขึ้นจากการใช้ไซต์ของเราและการสื่อสารกับเรา วัตถุประสงค์ของคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ที่เราใช้ มีระบุไว้ด้านล่าง

(A) คุกกี้บางประเภทมีความสำคัญต่อไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของเรา และทำให้คุณสามารถเคลื่อนที่ไปยังส่วนต่าง ๆ ของไซต์ และสามารถใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ของไซต์ได้ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือให้ฟีเจอร์บางอย่างได้ และไซต์จะไม่ทำงานได้อย่างราบรื่นสำหรับคุณอย่างที่เราต้องการ

(B) เราอาจใช้คุกกี้เพื่อให้เราจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่คุณเลือกในขณะที่ค้นดูไซต์ได้ และเพื่อพัฒนาเนื้อหาและฟีเจอร์ต่าง ๆ ให้เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น เช่นการปรับแต่งเว็บเพจบางอย่าง การให้โฆษณาที่เกี่ยวข้อง หรือ เนื้อหาบทบรรณาธิการ การจดจำว่า เราขอให้คุณมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายหรือไม่ และสำหรับบริการอื่น ๆ ที่คุณขอไป เช่น การชมวิดีโอหรือการแสดงความคิดเห็นบนบล็อก

(C) เราอาจใช้คุกกี้เพื่อรับและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และเบราว์เซอร์ ของคุณ และอาจรวมถึงที่อยู่ IP ประเภทของเบราว์เซอร์ และซอฟต์แวร์อื่น ๆ หรือข้อมูลฮาร์ดแวร์ของคุณ หากคุณเข้าถึงไซต์จากมือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เราอาจรวบรวมตัวบ่งชี้อุปกรณ์ที่พิเศษที่กำหนดให้กับอุปกรณ์นั้น (“UDID”) ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมสำหรับอุปกรณ์นั้น

(D) เราอาจใช้คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ ซึ่งบางครั้งเรียกว่า  คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของคุณและทำให้เราสามารถปรับปรุงการทำงานของระบบ คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้ไซต์ ตัวอย่างเช่น เพจที่คุณเข้าไปบ่อยที่สุด ข้อมูลจะอนุญาตให้เราเห็นรูปแบบทั้งหมดของการใช้ไซต์ของคุณ ช่วยเราในการบันทึกปัญหาใด ๆ ที่คุณอาจมีกับไซต์ และแสดงให้เราเห็นว่า การโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่

คุณสามารถเลือกไม่ยอมรับคุกกี้ได้อย่างไร?

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าไว้แต่แรกให้ยอมรับคุกกี้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า เมื่อใดที่คุกกี้ถูกตั้งค่าหรืออัปเดต หรือเพื่อบล็อกคุกกี้ไปทั้งหมด โปรดศึกษาในส่วน “Help” ของเบราว์เซอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ใช้งานสามารถจัดการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแฟลชต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือการจัดการแฟลชที่มีอยู่ที่เว็บไซต์อะโดบี โปรดจำไว้ว่า ด้วยการบล็อกคุกกี้ใด ๆ หรือคุกกี้ทั้งหมดนั้น คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์บางอย่าง เนื้อหา หรือการตั้งค่าความชอบส่วนตัวที่มีอยู่ผ่านบริการต่าง ๆ ของบริษัท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้กุล่มเป้าหมายและคุกกี้เพื่อการโฆษณา โปรดไปที่เว็บไซต์ Your Online Choices ที่ www.youronlinechoices.com.au